- Cao đẳng quốc gia Anh (BTEC) - Cử nhân QTKD Đại học Sunderland (Vương quốc Anh) - Cử nhân QTKD Towson (Hoa Kỳ) - Thạc sĩ Quan hệ Công chúng (Vương quốc Anh) - Thạc sĩ Quản trị truyền thông (Vương quốc Anh) - Anh ngữ học thuật (Trường quốc tế TEG, Singapore)
Thông tin liên lạc
Giới thiệu về trung tâm đào tạo quốc tế/Introduction
Trong những năm 2000, nhận thấy nhu cầu được tiếp cận với các chương trình giáo dục tiên tiến và hiện đại trên thế giới của học sinh và sinh viên Việt Nam, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đã sang các trường đại học uy tín của các nước để tìm hiểu, học tập mô hình đào tạo cũng như bàn về cơ hội hợp tác.
In 2000s, recognizing the need for access to advanced education and the modern world of Vietnamese students, Danang University of Economics, University of Da Nang contacted to  the prestige universities of other countries to learn their training model as well as discuss opportunities for cooperation.
Tháng 03 năm 2005, trường Đại học Kinh tế đã ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Towson (Bang Maryland, Hoa Kỳ) về đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế hai giai đoạn (2 năm học tập tại trường Đại học Kinh tế và 2 năm học tập tại trường Đại học Towson). Tiếp đó vào tháng 04 năm 2006, Đại học Kinh tế mở rộng hợp tác với trường Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh) đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế ba giai đoạn (1 năm học tập tiếng Anh, 2 năm học để lấy bằng Cao đẳng Quốc gia Anh BTEC HND, và năm cuối cùng chuyển sang các trường đại học ở Anh, Úc, Mỹ, và Singapore để lấy bằng cử nhân). Việc ký thỏa thuận hợp tác và bước đầu thực hiện thành công hai chương trình đào tạo liên kết quốc tế với hai trường Đại học lớn của châu Mỹ và châu Âu đã tạo tiền đề cho sự thành lập của Dự án Đào tạo Quốc tế, tiền thân của Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế, vào năm 2006.
May 03, 2005, Danang University of Economics signed a cooperation agreement with Towson University (Maryland, United States) on the BSc International Business Administration in two phases (2-2 program). Then on May 04, 2006, Danang University of Economics expanded the cooperation with the University of Sunderland (UK) Bachelors of Business Administration International three phases (1 year learning English, 2 years to get by the British College BTEC HND, and last year moved to the university in the UK, Australia, USA, and Singapore to get a bachelor's degree). The signing of cooperation agreements and initially successful implementation of two training programs with international links two major universities of the Americas and Europe have set the stage for the establishment of the International Training Project, predecessor of the International Training Center, Danang University of Economics in 2006.
Vào tháng 01 năm 2008, Đại học Kinh tế đã chính thức ký thỏa thuận với trường Đại học Stirling (Vương quốc Anh) về đào tạo Thạc sĩ Quản trị truyền thông (Media Management) do trường Đại học Stirling cấp bằng. Sự hợp tác này là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Trung tâm Đào tạo Quốc tế, vì đây là chương trình đào tạo Quản trị truyền thông ở bậc sau đại học đầu tiên của Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2008, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế được chính thức thành lập với ban giám đốc Trung tâm là những thạc sĩ và tiến sĩ được đào tạo ở các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và đội ngũ nhân viên rất năng động và nhiệt tình. Năm 2009, trường Đại học Kinh tế tiếp tục liên kết với trường Đại học Stirling (Vương quốc Anh) đào tạo Thạc sĩ Quan hệ công chúng (Public Relation), đây cũng là chương trình đào tạo về quan hệ công chúng bậc sau đại học duy nhất ở Việt Nam và đã được rất nhiều sinh viên theo học là những người có vị trí cao trong các doanh nghiệp và tổ chức.
On May 01, 2008, Danang University of Economics, has officially signed an agreement with the University of Stirling (UK) Master of Communication Management (Media Management) by Stirling University degree. This partnership is a milestone in the development process of the International Training Center, because this is the first Master of Communication Management program in Vietnam. In October 2008, International Training Center, Danang University of Economics was formally established with the director of the Center are the masters and doctoral training in advanced education in the world and the staff are very active and enthusiastic. In 2009, the University continued economic links with the University of Stirling (UK) Master PR (Public Relation), this program has a lot of students who have high positions in enterprises and organizations.
Với sứ mạng trở thành nơi cung cấp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế chất lượng cao, giúp người học tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới, cũng như trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết để bước vào môi trường kinh doanh đầy thách thức, Trung tâm Đào tạo Quốc tế cam kết đem lại cho sinh viên một môi trường học tập hiện đại, thân thiện, đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn cao và luôn tận tình với sinh viên.
With mission to become the provider of joint training programs of international quality, help learners to access advanced education programs in the world, as well as equipping students with the skills needed to entered the business environment challenging, International Training Center is committed to giving students a modern learning environment, friendly staff and foreign teachers are highly qualified and always devoted to students.
Chúng tôi rất mong được chào đón các bạn!
We look forward to welcoming you!